Fide'nin Yol Haritası

Fide Okullarının yol haritası eğitimi dönüştürmek üzere tasarlandı. Bizöğrenmenin uzun, macera dolu, keşfe dayanan, bitimsiz bir yolculukolduğuna ve bu yolculuğun istenilen rotada ilerlemesi için bir yol haritasınınolması gerektiğine inanıyoruz.


·   Öğrenme süreçlerinin her aşamasında odağımız öğrencilerdir. Tüm
 kararlarımızı çocuğun üstün yararını gözeterek alırız.


·   Öğrenme parmak izi kadar farklıdır. Her öğrencinin bireyselliğine ve 
bağımsızlığına önem verir, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu
 almaları konusunda öğrencilerimizi teşvik ederiz.


·   Öğretim programlarının oluşum sürecinde öğrencilerin de yer almasını
 sağlarız. Öğrencilerin neyi, neden öğreneceklerini bilmelerinin ve bu 
sayede öğrendikleriyle yaşam arasında bağ kurmalarının değerli
 olduğuna inanırız.


·   Öğrenme ortamlarında öğrencilerin hareketliliğini kısıtlamak yerine
 hareket özgürlüğüne sahip olmalarını sağlarız.


·   Mutlulukla öğrenme arasında anlamlı bir ilişki olduğunu biliyoruz. Bu
 yüzden öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eğlenerek öğrenmeleri,
 heyecanla proje yürütmeleri temel amacımızdır.


·   Merakın en önemli öğrenme motivasyonu olduğunu düşündüğümüz
 için tüm öğrenme adımlarında merakın yer almasına özen gösteririz.


·   Öğrenmeyi dört duvarla sınırlı görmeyiz. Okul içi ve dışı tüm alanların
 öğrenme ortamı olduğunu kabul eder ve bu doğrultuda planlama
 yaparız.  


·   Öğrenme ortamını bireysel rekabet yerine iş birliği ve dayanışma
 becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlarız.


·   Evrensel değerlerin birleştirici olduğunu bilerek, gelişen ve değişen
dün yada uluslararası eğitim standartlarını benimseyen, akademik ve
 sosyal açıdan donanımlı eğitimciler olmak için çabalarız.


·   Farklılıkların zenginlik olduğunu biliriz. Bu yüzden öğrencilerimizin ve
 öğretmenlerimizin, düşünce ve eylem özgürlüğünü geliştiren
 etkinliklerde yer almalarına olanak sağlarız.


·   Demokratik kültürün küçük yaşlarda oluşmaya başladığının bilinciyle, 
katılımcı demokratik bir yapı içinde öğrencilerimizin okulla ilgili
 kararlarda var olmalarını sağlarız.


·   Eleştiren, sorgulayan, girişimci, iş birlikçi, yaratıcı, iletişim becerileri
 güçlü, kararlı gibi kavramları yazılı hedefler olmaktan çıkarıp öğrenme 
programlarına dahil ederek içselleştirilmesi için çaba gösteririz.

·   Okulumuzda tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin ölçülebilir
 hedefleri vardır. Bu hedefler açık ve şeffaftır. Öğrencilerimizin de
 güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark etmelerini ve buna göre
 bireysel hedefler belirlemelerini bekleriz. Bu bağlamda düzenli
 aralıklarla öğrenci-öğretmen görüşmeleri gerçekleştiririz.


·   Okulumuz bağımsız kuruluşlar ile şeffaf sivil toplum kuruluşlarının
 projelerine açıktır. Bu konuda bize gelen önerileri öğrencilerimizle 
beraber değerlendiririz.


·   Üniversitelerin eğitim fakülteleri ile iş birliği içinde hareket ederiz.
 Bunun, bilimsel gelişimin takibi açısından değerli olduğunu biliriz.


·   Öğrencileri, öğrenme süreçlerinde ve sonuçlarında sorumluluk almaları 
için yönlendiririz.


·   Estetik algının gelişebilmesi için “güzel”i arayışa küçük yaşlarda
 başlarız. Öğrencilerimizin karşılaşacağı ürünlerin, görsellerin,
 müziklerin seçimine özen gösteririz.


·   Beceri temelli bir eğitimin öneminin farkındayız. Bu yüzden
 öğrencilerimizin küçük yaşlardan başlayarak farklı beceriler
 kazanacakları atölyelerde, üretim içinde olmalarını sağlarız.


·   Bilimsel düşünce vazgeçilmezimizdir. Bu yüzden tüm
 öğretmenlerimizin eğitim bilimi alanındaki gelişmeleri takip etmelerini
 önemseriz.


·   Rol model alarak öğrenen öğrencilerimiz için okul çalışanlarımızın çok
yönlülüğünün ve dünyaya bakış açılarının çok önemli olduğunu biliriz.
 Bizimle çalışan arkadaşlarımızı seçerken bu ölçütleri özellikle dikkate
 alırız.


·   Dil (Türkçe-İngilizce) becerisini, kendini ifade etmenin temel yöntemi
 olarak görürüz. Bu bilinçle “dil” programımızın en iyi şekilde işlemesini
 sağlar ve programımızı devamlı gözden geçiririz.


·   Çeşitlendirilmiş sosyal etkinlikler programlarıyla öğrencilerimizin farklı 
alanlarda gelişimlerine destek oluruz.


·   Her dersi, bir perdelik oyun olarak düşünürüz ve her oyuna 
öğrencilerimizin aktif olarak katılmasını sağlarız.


·   Davranış değişikliğinin sürece bağlı olduğunu biliriz. Öğrencilerimizin
 duygusal ve bilişsel gelişim süreçlerini bütünsel olarak ele alırız.  


·   Okul ile ev yaşantısındaki ortak dil ve tutum öğrencilerin gelişimleri 
üzerinde olumlu etki yaratır. Bu yüzden velilerimize belirli aralıklarla
 geri bildirimde bulunuruz. Karşılıklı dinlemenin ve bilgi alışverişinin
 öğrencilerimizin yararına olacağının farkındayız.
·   Fide’nin, ilkokul düzeyinde ödev yoktur. Öğrencilerimizin kişisel 
merakları doğrultusunda yapacakları araştırmaları ve okumaları
 destekleriz.


·   Değerlendirme, öğrenme çıktılarının kontrol edilmesi için iyi bir geri
bildirim aracıdır. Süreçten bağımsız yapılan sonuç değerlendirmesini 
anlamlı bulmayız. Öğrenme süreçlerini ve sonuçlarını değerlendirip 
öğrencilerimize kendilerini geliştirebilmeleri için geri bildirimde
 bulunuruz.


·   Çocuk emeğinin, ürününün değerini biliriz. Okulumuzda gerçekleşecek
 her türlü etkinliğin ve gösterinin yaratım sürecinde öğrenci çabasıyla
 ilerleriz. Okul gösterilerinde amacımız öğrenme süreçlerinin 
paylaşılmasıdır.


·   Açıklık ve şeffaflığın güvenle ilgili olduğuna inanırız. Okulumuzdaki her
 konuda açık ve şeffaf davranırız.


·   Yaşamsal rollerimizin, öğrencilerimizin duygusal yaşantılarında önemli
 bir denge oluşturduğuna inanırız. Bu yüzden velilerimizden evlerinde 
öğretmen rolüne girmemelerini isteriz.


·   Fide’nin can suyu oyundur. Akademik anlamda da öğrenme için
 oyundan yararlanırız.