Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA FİDE OKULLARI AYDINLATMA METNİ

Biz, Köknar Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi olarak (Fide Okulları), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi her koşulda aşağıda belirttiğimiz şekilde;

 • Hizmet sunumuna dair olan hizmet alımı ilişkimiz kapsamında;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işleyeceğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Verisi : Adı - Soyadı
 • İletişim Verisi : E-posta Adresi, Adres
 • Web Sitesi / Uygulama Kullanım Verileri : IP Adresi
 • Görsel ve İşitsel Veri : Ses Kaydı
 • Araç Plaka Bilgileri : Aile Durumu Bilgileri
 • Aile Bireyleri Kimlik Verileri : Anket Verileri
 • İş Ünvanı : Meslek
 • İş Yeri Bilgileri : Not Bilgileri
 • Eğitim Düzeyi Bilgileri : Öğrenci PDR bilgileri
 • Öğrenci Özel Sağlık Bilgileri : Diğer

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Fide Okulları olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Fide Okullarının meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi; Fide Okulları internet sitemiz, düzenlediğimiz özel aktiviteler, santralimiz, kayıt kabul sorumlumuz, muhasebe, sosyal medya hesaplarımız veya arama motorları üzerinden iletmeniz yoluyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

Sizinle kuracağımız Okul-Veli ve Okul-Aday Veli ilişkisini yürütebilmek için;

 • İnternet sitesine üye olmanızın sağlanması,
 • Sosyal medya hesaplarımıza üye olmanızın sağlanması,
 • Okul ve kayıt hakkında telefon, sosyal medya hesapları, e-posta ve diğer iletişim kanalları ile veli ve aday velilerin bilgilendirilmesi,
 • Okul ve okul faaliyetleri hakkında özel duyuruların paylaşılması,
 • Veli ve aday veliler için özel duyuruların paylaşılması.

İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için;

 • Satın aldığınız ürüne yönelik fatura hazırlanması.

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek, pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

 • Pazar araştırmalarının yapılması ve hizmetlere yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,
 • Fide Okulları tarafından sunulan tüm hizmetlere ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,
 • Şikayetlerinize ve önerilerinize yönelik çalışma yapabilmek adına kişisel verilerinizin güvenli bir veri tabanında muhafazasının sağlanması.

Fide Okullarının idaresi, işin yürütülmesi, Fide Okulları politikalarının uygulanması amacıyla;

 • Fide Okulları tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Fide Okulları faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Veli ve aday velilerin memnuniyetinin sağlanması,
 • Siteyi ziyaret eden kişilerin ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerinin temin edilmesi, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. Çerez/Cookie) site içerisindeki internet hareketlerinin kaydedilmesi.

Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmek için;

 • Şikayetlerin yönetiminin sağlanması,
 • Hizmet ve bilgi taleplerinin yerine getirilmesi.

Kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar süre için saklayıp işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Örneğin;

 • İnternet sitesi hizmetini verebilmemiz adına internet sitesi servis sağlayıcımıza, iletişim kanalları hizmet sağlayıcılarımıza aktarılmaktadır.
 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara aktarılmaktadır.
 • Servis hizmetleri verilmesi amacı ile yurt içi ilgili firmalarla paylaşılabilmektedir.
 • Organizasyonlara davet ve organizasyonun gerçekleştirilebilmesi için gereken firma ve kuruluşlarla Fide Okulları olarak ile ilgili kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşabiliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Fide Okullarının idaresi, işin yürütülmesi, Fide Okulları politikalarının uygulanması, yurt dışında akademik programların yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz veri tabanları yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan Microsoft Office uygulamaları, bulut çözümleri ve yedekleme sistemlerine aktarılabilmektedir. Ayrıca, kişisel verileriniz rızanız olması halinde veri tabanları yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan toplu elektronik ileti gönderimi firmasına aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Fide Okullarının hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Fide Okullarından yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Fide Okullarından talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Fide Okulları için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Fide Okullarının internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Fide Okullarına teslim etmeniz gerekmektedir. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Fide Okulları tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Fide Okullarına kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Fide Okullarına kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Köknar Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Fide Okulları)
Mersis No: 0404028310000013
İletişim Linki: http://www.fideokullari.k12.tr/iletisim.html
Adres: Fide Okulları - Feyzullah Mah. Şehit Hikmet Alp Cad. Buğracan Sok. No: 7 Maltepe, Küçükyalı

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
WhatsApp